Giá trị cốt lỗi

Sự Tôn Trọng Trẻ biết tôn trọng giá trị của bản thân, những người xung quanh. Tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt của các cá nhân trong cộng đồng.

Tình Yêu Thương Trẻ biết yêu thương, san sẻ và sống chan hòa với cộng đồng xã hội.

Tính Độc Lập Trẻ tự tin phát huy tính độc lập trong những công việc vừa sức với khả năng của trẻ.

Tính Sáng Tạo Khuyến khích trẻ tìm tòi, khám phá những điều hay và bổ ích trong tất cả các lĩnh vực.

Tinh Thần Hội Nhập Duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam hài hòa với những giá trị hiện đại mang tính chọn lọc trong xu thế hội nhập với cộng đồng thế giới.